PIRINEU.com
AVÍS LEGAL

Pirineu.com es responsable de protegir la seva privacitat. Per vavor llegueixi lo que diu a continuació on podra comprobar de quina manera fem servir la seva informació a Pirineu.com

En el transcurs del temps, tan a Internet com a Pirineu.com hi poden haver alguns canvis i per lo tan sugerim que vaixi segin el nostre procés.

El contingut e informació que apareix en aquest portal perteneix als seus respectius propietaris.

Pirineu.com porta tota la informació de una manera responsable.

Pirineu.com fa servir la seva informacio personal com instrument de publicitat al seu favor.

Pirineu.com no intercambia, cedeix, ven o lloga cap mena de informació que ens arrivi del seu portal o de vostes a cap empresa, grup o persona.

No es fan servir cookies en aquest portal.

Si te alguna queixa o cometari de com funciona aquest portal, o si considera que i ha algo que no es del seu agrado, ens ho pot fer arrivar a  e-mail

PRIVACY POLICY:

Pirineu.com is committed to protecting your privacy. Please be so kind as to read the following information to gain a better understanding of how your information will be used by Pirineu.com.

As the Internet and Pirineu.com develop, this policy might change. We do encourage you to return again to see if there have been any changes to our privacy policy.

The content and information appearing on the various links that are on this portal are the responsibility of their web owners.

Pirineu.com uses all your information in a responsible manner!.

Pirineu.com might use your personal information for advertising targeting on our site to better serve your interests.

Pirineu.com does not pass, sell or rent personal information gathered on our sites to other companies, individuals or groups.  

Cookies are not used in this website.

If you have questions or concerns about our use of your personal information, send us  e-mail